دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

شرکت توسعه فناوری شریف سولار

آدرس شرکت: تهران- خیابان آزادی-خ  حبیب ا…- خ شهید قاسمی (ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف)- کوچه گلستان- بن بست گل-پلاک ۲- ط همکف

شماره تماس و فاکس:۶۶۰۶۴۶۰۶-۸۹۷۷۸۲۱۴

وب سایت:www.sharifsolar.ir

ایمیل:info@sharifsolar.ir

توانمندی شرکت:

​شــرکت توســعه فنــاوری شــریف ســولار، گروهــی پیشــرو در حــوزه فنــاوری ســاخت و آنالیــز سـلول هـای خورشـیدی در کشـور و حاصـل همـکاری تعـدادی از پژوهشـگران در آزمایشـگاه نانـوذرات و پوشـش هـای نانومتـری ( )NCLدانشـکده فیزیـک، دانشـگاه صنعتـی شـریف مـی باشـد. ایـن پشـتوانه R&Dکمـاکان یکـی از مهـم تریـن مزایـای نسـبی شـریف سـولار نسـبت بـه بسـیاری از شـرکت هـای داخلـی و خارجـی اسـت.

شـریف سـولار در زمینـه تولیـد مـواد شـیمیایی، سـاخت تجهیـزات آزمایشـگاهی، آنالیـز سـلول هـای خورشـیدی و​​ ارائـه خدمـات پژوهشـی بـه گـروه هـای دانشـگا​​هی و مراکـز پژوهشـی فعـال اسـت و بـا فراهـم آوردن سـبد کاملـی از محصـولات و خدمـات در حـوزه سـلول هـای خورشـیدی اکنـون مرجـع قابـل اطمینانـی در ایـن زمینـه بـرای اکثـر پژوهشـگران و دانشـجویان کشـور اسـت.

شـریف سـولار در زمینـه سـاخت سـلول هـای خورشـیدی قابـل پرینـت و ارزان نیـز فعالیـت پژوهشـی قابـل ملاحظـه ای دارد و بـزودی بـا ورود بـه عرصـه مشـاوره و سـاخت نیـروگاه هـای خورشـیدی کوچـک و بـزرگ، آمـاده برداشـتن گام هـای بلندتـری در حـوزه انـرژی هـای نـو مـی باشـد. محصـولات شـریف سـولار، زیـن پـس بـا برنـد IRASOLدر بازارهـای داخلـی و خارجـی عرضـه خواهـد شـد.

نظر دهید