دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

CTCN به عنوان واسطه فناوری اقلیم و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه

CTCN به عنوان واسطه فناوری اقلیم و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه

در این مقاله، نقش مچ میکر در انتقال فناوری های اقلیمی به کشورهای در حال توسعه از نقطه نظر نوآوری باز بررسی شده است. مرکز و شبکه فناوری اقلیم (CTCN) به عنوان بازوی کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل در زمینه سازوکار فناوری تغییر اقلیم توان گرد هم آیی زیادی در بین ذینفعان مسئول فعالیت های اقلیمی در کشورها دارد. پژوهش های ما نشان داد که CTCN به طور موفق ۴ مدل آزاد (open) که عبارتند از شبکه آزاد، درخواست آزادانه کمک فنی، انتقال و تامین مالی آزاد فناوری و دانش آزاد برای عموم را از طریق خدمات کمک فنی (TA) خود در اختیار شرکای جهانی قرار داده است. سپس، براساس داده های تجربی قبلی درباره کمک فنی و مدیریت شبکه، یک مدل ابتکاری آزادانه جدید با در نظر گرفتن فعالیت های واسطه ای و تسهیلگری CTCN با ذینفعان کلیدی (شبکه های ابتکاری) در طول فرآیندهای انتقال فناوری اقلیمی پیشنهاد شد. این مدل توضیح می دهد که نقش CTCN و شبکه های نوآوری همچون سازمان های دانشگاهی و تحقیقاتی، دولت ها، و بخش خصوصی را می توان در مرحله اول برون سپاری فناوری به عنوان نوآوری با رویکرد بیرون به درون در نظر گرفت که همراه با نوآوری های درون به بیرون و بیرون به درون در مرحله دوم تحقیق، توسعه، و نمایش فناوری (RD&D)، و نوآوری درون به بیرون در مرحله سوم نفوذ و اشاعه فناوری تفسیر کرد. علاوه بر این، رویکردهای واسطه ای دیگری در حمایت از کشورهای در حال توسعه برای ایجاد یک سیستم نوآوری مناسب و پایدار برای گسترش مدل جدید پیشنهاد شد.

گزارش کامل را از اینجا مطالعه کنید.

 

منبع: https://bit.ly/36Otpr4

 

نظر دهید