دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

ارزیابی نیازهای فناوری (TNA) با رویکرد تغییر اقلیم

کار تهیه و تدوین سند ملی ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم با همکاری همه وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط در چارچوب شورای راهبری و مشورتی، توسط تیم علمی و اجرایی از انجمن متخصصان محیط زیست ایران در سال ۱۳۹۵ شروع و در سال ۱۳۹۶ به پایان رسید.

در این مدت ۵ بار گزارش پیشرفت و اتمام کار در فواصل زمانی مختلف به کارگروه ویژه مذاکراتی ارائه گردید.