دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم

انتقال فناوري هاي سازگار با محيط زيست به کشورهاي در حال توسعه از جمله اهداف توسعه اي سازمان ملل متحد در بخش هاي زيست محيطي مي باشد. از اين رو کنوانسيون تغييرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در تلاش است با ارائه برنامه هاي منسجمي، زمينه همکاري ميان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را جهت تحقق اهدافي از قيبل ترويج، تسهيل و تامين منابع مالي، انتقال يا دسترسي به فناوري ها و يا دانش هاي فني سازگار با محيط زيست ايجاد نمايد. بر اين اساس مکانيزم فناوري در جلسه شانزدهم اعضا متعاهدین (COP16)در شهر کانکون مکزيک در سال ۲۰۱۰ با هدف تسهيل و بهبود فعاليت هاي مرتبط با توسعه و انتقال فناوري به منظور حمايت از طرح هاي کاهش(Mitigation) و سازگاري (Adaptation) به تصويب رسيد. لازم به ذكر است. بر اساس مفاد بند يک اجلاس شانزدهم متعاهدين، کميته اجرايي فناوري و مرکز فناوري اقلیم و شبکه ملزم به تسهيل در اجراي کامل مکانيزم فناوري بوده و سبب انسجام و هم افزايي مي گردند.

مرکز فناوري اقليم و شبکه به همراه با کميته اجرايي فناوري، جهت ايجاد اثربخشي حداکثري در اجراي موثر مکانيزم فناوري تحت نظارت اجلاس متعاهدين تاسيس شده اند. به عبارتي ديگر هدف از ايجاد مرکز فناوري اقليم و شبکه، بهبود توسعه و انتقال فناوري ها به کشورهاي در حال توسعه با توجه به شرايط ملي آنها مي باشد. لذا در اين مرکز سعي شده است، کشورها به منظور ايجاد و يا تقويت ظرفيت خود براي شناسايي، تسهيل و اجراي طرح هاي دوست دار محيط زيست، درخواست هاي فناورانه خود را ارائه نمايند. مرکز فناوري اقليم و شبکه(CTCN) شامل بخش هاي زير مي باشد

الف) مرکز فناوري اقليم؛

‍ب) شبکه اي با مشارکت نهادها جهت پاسخگويي به درخواست هاي مربوط به توسعه و انتقال فناوري کشورهاي مختلف؛

شبکه شامل موسساتي مانند مراکز ملي فناوري ، موسسات و مراکز فناوري اطلاعات اقليم منطقه اي و شبکه هاي بين دولتي، سازمان هاي بين المللي، منطقه اي و بخشي، است که مي توانند در کمک به انتقال و استقرار فن آوري و انجام پژوهشي هاي علمي، تسهيلگري مالي به سازمان هاي غير دولتي، بخش خصوصي و بخش دولتي ايفاي نقش نمايند.

از سوي كشورها جهت بهره مندي از فرصت هاي همكاري فناورانه مي بايست نماينده خودرا به مرکز فناوري اقليم و شبکه معرفي نمايند.

نمایندگان کشورها که تحت عنوان مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم (National designated entities(NDEs)) شناخته مي شوند كه عبارتند از يک سازمان يا نهاد صلاحيت دار ملی در حوزه فناوری های اقلیم که از سوي دولت ها به کنوانسيون تغييرات اقليم معرفي مي شوند. وظيفه اصلي آنها برقراري ارتباط با مركز فناوري اقليم و شبكه به منظور اعلام نيازمنديهاي فناوريهاي دوست دار محيط زيست و توسعه انتقال فناوري هاي مورد درخواست در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. در اين رابطه بنا به درخواست کارگروه ويژه مذاکراتي تغييرات آب و هوا سازمان حفاظت محيط زيست، مرکز همکاريهاي فناوري به عنوان نهاد ملي انتخاب و در نهايت از طريق وزارت امورخارجه به کنوانسيون تغييرات اقليم سازمان ملل متحد معرفي گرديده است.

کارکرد مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم از سوي مركز فناوري اقليم و شبكه به گونه اي است که متقاضيان فناوري هاي سازگار با محيط زيست در کشورهاي دريافت کننده فناوري، بايد ابتدا درخواست هاي خود را به مرجع صلاحيت دار ملي (NDE) کشور خود ارائه نمایند. پس از بررسی درخواست دریافتی و تایید آنها، اقدام به ارسال درخواست به مرکز فناوري اقليم و شبکه (CTCN) جهت بررسي و معرفي دارنده فناوري ارسال می گردد. لازم به ذكر است مرکز فناوري اقلیم وظيفه بررسي و شناسايي پتانسيل هاي شرکت­ها/موسسات/ نهادهای دارنده فناوري در جهان را بر عهده دارد. در اين راستا مركز مذكور کشورهاي دارنده فناوري مورد نياز را به مرجع صلاحیت دار ملي فناوری های اقلیم معرفي و اقدامات لازم را براي مذاکرات و تشكيل همكاري هاي مشترك بين مرجع صلاحیت دار ملي کشورها و كشورهاي دارنده فناوري تحت نظارت و مقررات و چارچوب مرکز فناوري اقليم راهبري مي نمايد.