دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

نحوه فعالیت CTC

نحوه فعالیت:

  •          کشور محور بودن: CTCN به عنوان بازوی عملیاتی مکانیزم فناوری کنوانسیون تغییرات آب و هوای ملل متحد، کمک ها فنی به کشورهای در حال توسعه با توجه به درخواست شان در حمایت­ های انتقال فناوری­ های آب و هوا ارائه می کند.
  •          پاسخگویی: CTCN کمک های فنی را به سرعت و از طریق اعضای کنسرسیوم و شبکه فناوری اقلیم ارائه می کند.
  •          ظرفیت سازی: CTCN با ذینفعان ملی برای ایجاد و یا تقویت ظرفیت­ های درون زا همکاری می کند.
  •          مشارکت: CTCN با ذینفعان در طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با فناوری های اقلیم با هدف تسهیل همکارهای جنوب – جنوب و شمال – جنوب و مشارکت و همکاری سه جانبه فعالیت می کند.
  •          تسریع کننده: CTCN بر اساس اقدامات قبلی انجام شده در کشورها و ارتباطات ایجاد شده آنها با دیگر طرح­ ها، به عنوان بستر ساز و عوامل تسریع کننده و تکمیل کننده انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه فعالیت می کند.