دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

راهبردهای CTC

راهبردهای اصلی مرکز و شبکه فناوری اقلیم:

  • کشور محور بودن: CTCN به عنوان بازوی عملیاتی مکانیزم فناوری کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد، کمک ها فنی به کشورهای در حال توسعه با توجه به درخواست شان در حمایت­ های انتقال فناوری­ های اقلیمی ارائه می کند.
  • پاسخگویی: CTCN کمک های فنی را به سرعت و از طریق اعضای کنسرسیوم و شبکه فناوری اقلیم ارائه می کند.
  • ظرفیت سازی: CTCN با ذینفعان ملی برای ایجاد و یا تقویت ظرفیت­ های درون زا همکاری می کند.
  • مشارکت: CTCN با ذینفعان در طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با فناوری های اقلیم با هدف تسهیل همکاری های جنوب – جنوب و شمال – جنوب و مشارکت و همکاری های سه جانبه فعالیت می کند.
  •  تسریع کننده: CTCN بر اساس اقدامات قبلی انجام شده در کشورها و ارتباطات ایجاد شده آنها با دیگر طرح­ ها، به عنوان بسترساز و عامل تسریع کننده و تکمیل کننده انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه فعالیت می کند.