دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

وظایف CTC

وظایف

مرکز فناوری اقلیم و شبکه (CTCN) ترویج شتاب، متنوع و کوچک کردن انتقال فن آوری های سازگار با محیط زیست برای کاهش تغییرات آب و هوایی و سازگاری، در کشورهای در حال توسعه، در راستای اولویت های توسعه پایدار است. همانطور که توسط هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) تعریف تکنولوژی آب و هوا پوشش دادن به هر قطعه ای از تجهیزات، تکنیک، دانش و یا مهارت های عملی برای انجام یک فعالیت خاص است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به صورت تغییر آب و هوا.