دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

شورای راهبری و مشورتی

تشکیل تیم راهبری و مشورتی

جهت ایجاد هسته مشورتی و راهبری در زمینه محیط زیست و فناوری های مورد نیاز، تیمی متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ذیل تشکیل گردید . اولین موضوعی که با همکاری تیم راهبری و مشورتی تهیه و تدوین گردیده ،” تهیه و تدوین سند ملی بررسی نیازهای فناوری محیط زیست کشور ” است .