دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

ماموریت CTC

ماموریت

کمک به همکاری­ های فناورانه و بهبود،توسعه و انتقال فناوری های اقلیم به کشورهای در حال توسعه بر اساس نیازشان برای کاهش انتشار کربن و یا سازگاری با تغییر اقلیم