نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر
سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد

بخش جنگل و مراتع

The technology priorities needed to achieve forestry goals as follows:

 1.       Non Wood Production
 •          Medicinal and industrial plant processing technology
 1.       Reforestation, Rehabilitation, Afforestation
 •          Forest monitoring and inventory system including RS/GIS/RADAR
 •          Soil and water conservation technology
 •          Flood and drought early warning system
 •          Land tenure and cadastre technology
 1.       Forest Fire Management
 2.       Pest and Disease Management
 3.       Seed and Seedling production
 4.       Carbon Sequestration
 5.       Forest Genetical Conservation
 •          In-situ and Ex-situ germplasm technology
 1.       Forest Resource Assessment