نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر
سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد

بخش حمل و نقل

Prioritization of the Technology Needs in Transportation Sector:

1)      Urban Rail Road

 •          Timetable optimization to maximize energy interchange between rail vehicles
 •          Regenerative braking technologies

i) Energy Storage Systems (ESSs): (On-board and trackside)

 •          Electrochemical Double Layer Capacitors (EDLCs)
 •          Composite Flywheels
 •          Li-ion and NiMH batteries

ii) Reversible substations: Include inverters that enable a bidirectional power flow in DC networks

2)      Related E-Commerce Technology in Transportation

3)      Traditional Internal Combustion Engine Improvement

4)      CNG Vehicles

 •          Improving storage tanks for excellence in efficiency, safety and durability       

5)      Traffic Management

 •          Real Time Traffic and Travel Information System
 •          Traffic and Travel Data Base System
 •          Automatic Toll Pay(Electronic Road Tolling)
 •          Road Data Digital Map System

 

6)      Bus Rapid Transit(BRT)

7)      Intelligent Transportation Systems(ITS)

 •          Intelligent Transportation Systems Services
 •          Advance Driver Assistance System
 •          Establishment of e-call System

8)      Plug-in Hybrid Vehicles

9)      Technologies for Manufacturing Electrical and Fuel Cell Vehicles

10)  Aerodynamic Improvement of Vehicle Manufacturing

11)  Technology for Development of New Materials and Reduction of Vehicle's Weigh