نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر
سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد

بخش سلامت

Prioritization of the Technology Needs in Human Health Sector:

1)      Technology to Monitor Water Quality (Organic and Mineral)

2)      Technology to Detect and Monitor Food Quality

  •    Metal Oxide Sensors to Detect Freshness of Food
  •    Optical biosensors for food quality

3)      Personal Protective Mask for Using in Ambient Air pollutions

4)      Indoor Air Pollution Purification Instruments, Specially for Particulates Maters and VOC's

  •    Particulate Matter Air Filter
  •    Volatile Organic Compounds (VOCs) 

5)      Technology to Monitor Pollen and Biological Particles at Air Monitoring Stations

  •    Wet Walled Cyclonic Instrument (Coriolis µ)

6)      Provision of Drinking Water Supply and Sanitation

  •    Infrastructural provisions (e.g. borehole)

a)      New Drilling Technologies

 

7)      New Born Diseases Vaccine Production

8)      Technology to detect/prevent/contain and control of occupational health diseases, cooling health facilities and supportive shield

  •    Advanced Technology solar cooler and heat pump for providing healthy and good work condition, facilities and supportive shield of health workers

9)      Flood Proof Drinking Water Wells

10)  Nano Technology

  •     Quantum dots, Nano sized semiconductors that can be used as biosensors to find disease
  •    Nano-drug delivery systems

a)      Nano-capsules

b)      Liposomes

c)      Nano-biomagnets

d)     Fullerene 'buckyball' cages