نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر
سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد

بخش منابع آب

Prioritization of the Technology Needs in Water Resources Sector:

1)      Wastewater Treatment

 •    Grinder pumps
 •    Septic tank effluent filters
 •    Chlorination devices
 •    UV disinfection devices

2)      Desalination

 •    Desalination device powered by renewable energy
 •    Membrane technologies

a)         Reverse osmosis (RO)

b)         Forward osmosis (FO)

c)         Electro dialysis (ED)

 •    Thermal Technologies

a)         Solar distillation

b)         Multistage flash (MSF)

c)         Multi-effect distillations (MED, sometimes called multi-effect evaporation or MEE)

 •    Seawater Packaged Desalination

3)      Interbasin Water Transfer

4)      Point Of Use Water Treatment

5)      Water Loss Reduction

 •    Accurate sonic leak-detection equipment

a)      Pinpoint listening devices

b)      Geophones

 •    Correlator devices
 •    Pipe intrusive acoustics

6)      Artificial Aquifer Recharge

7)      Water Demand Reduction

 •    Drought Tolerant Plants and Trees
 •    High Efficient Dish Washers
 •    High Quality Toilet Flush Valves

8)      Rainwater Harvesting

9)      Surface-Water Storage

10)  Storm-water Management and Bioswales

11)  Non-structural Barriers to Flooding

12)  Structural Barriers to Flooding

13)      Accommodation of Flooding