نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر
سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد

بخش نفت و گاز

Prioritization of the Technology Needs in Oil & Gas Sector:

1)      Improvement of Fuel gas systems, Heaters, Boilers

 • Recuperative and Regenerative Burners
 • Flameless (Mild, HICOT, HITAC, FLOX) Combustion Technology
 • Advanced data acquisition and analysis system
 • Efficient Technologies for Improving steam systems Performance

2)      CHP & CCHP

 • Exhaust Gas Heat Exchangers
 • Advanced Prime Movers (Gas Engines, Stirling Engines, Micro Turbines and etc.)
 • Automatic System Controller
 • Heat Recover Steam Generator(HRSG)

3)      Oil and Gas Refinery Improvement

 • Advanced dehydration/desalting Technologies
 • Improvement of fired heater efficiency
 • Fuel upgrading
 • Total site heat integration
 • Conversion of condensing turbine drive to electric motor drive catalytic cracking unit
 • Improvement of pre-heater efficiency hydro treating process
 • Utilisation of advanced separation technology
 • Gasification of Oil Refinery Waste for Power and Hydrogen Production
 • Waste oil and Tail Gas Incinerators

4)      Carbon Capture and Storage

5)      Flare Gas Recovery

6)      Reduction of Oil and Gas Leakage

7)      Energy Conservation in Transmission and Distribution

 • Turbo Expander Technology
 • High efficient Turbo machinery
 • Mini LNG production units
 • Robotics Inspection System

8)      Process Integration

 • Process Integration Software
 • Energy, water and process technologies integration