نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر
سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد

بخش نیروگاه ها

Prioritization of the Technology Needs in Power Industry Sector:

1) Combined Cycle Thermal Power Plant

 •          High Efficient Solid-State Engine
 •          Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)

2) Wind Turbine Technology (2.5 MW and Over)

 •          Gear Less Turbine

3) Thermal Power Plant

 •          Ultra-super Critical (USC) steam turbine
 •          Energy Conservation Technologies in Transmission and Distribution
 •          Improved steel prototype rotor
 •          Corrosion and vibration  monitoring technology to improve reliability of  low-pressure blades
 •          Carbon Capture and Storage (CCS)
 •          Clean Coal Technologies (CCT)
 •          Turbo Machinery Efficiency

4) Waste to Electric technologies

 •          Waste Gasification
 •          Biomass Gasification
 •          Plasma Gasification
 •          Pyrolysis Technology
 •          Biomass to Biofuel

5)Micro Hydroelectric Power Production Units

6) Photo Voltaic Power Plant

 •          New silicone gel PV panel lamination
 •          Solar tracking system
 •          MPPT controller

7) Concentrating Solar Power (CSP)

 •          Parabolic Trough Power Plant
 •          Solar Tower
 •          Low-impact design air cooled compressor
 •          Heliostat software, control systems, and structures
 •          Small size solar heat power to mechanical/electrical energy transform (Stirling engine)

8) Geothermal Power Plant

 •          Using Surface Condensers
 •          Steam Jet Ejectors
 •          Double Flash Condensers
 •          NCG & H2S removal

9) Nuclear Power Plant

 •          Fabrication of fuel rod
 •          Design and fabrication of light water reactors