نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر
سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد

بخش کشاورزی

Prioritization of the Technology Needs in Agriculture Sector:

1)      Farming Management System

2)      Biomass and Biogas Technology Systems

  •          8-10 MW Gas Engines up to 49% Electrical Efficiency 

3)      Organic Agriculture

4)      Renewable Energy for Farming

  •          Wind power to pump water and generate electricity
  •          Solar Pump
  •          Smart Greenhouse

5)      Conservation Agriculture Technology

6)      Agriculture Mechanization

7)      Genetic Engineering

8)      Combating Desertification Bio & Nano Technology

9)      Rice Crop Breeding for CH4 Reduction

10)  Improved Livestock Feed for CHGs Reduction