نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر
سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد

بخش کشاورزی

Prioritization of the Technology Needs in Agriculture Sector:

1)      Integrated Crop Management System

2)      Pressurized Irrigation Technologies

3)      Greenhouse Production

4)      Plant and Animal Breeding (Classic & Genetic)

5)      Integrated Watershed Management System

6)      Floating Agriculture

7)      Conservation Agriculture Technology

8)      Improved livestock Feed

  •    Using feed additives
  •    condensed tannins, saponins, essential oils
  •    Rumen Modifier
  •    commercial active dried yeast products including a new product selected on its ability to improve fibre digestion in the rumen

9)      Nano and Biotechnologies

  •    Nano-Enabled Membranes
  •    Production of hydrophobic Sand

10)  Laser land leveling

11)  Fungal Symbionts

12)  Smart Temperature sensor for Livestock