نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

بخش کشاورزی

Prioritization of the Technology Needs in Agriculture Sector:

1)      Integrated Crop Management System

2)      Pressurized Irrigation Technologies

3)      Greenhouse Production

4)      Plant and Animal Breeding (Classic & Genetic)

5)      Integrated Watershed Management System

6)      Floating Agriculture

7)      Conservation Agriculture Technology

8)      Improved livestock Feed

  •    Using feed additives
  •    condensed tannins, saponins, essential oils
  •    Rumen Modifier
  •    commercial active dried yeast products including a new product selected on its ability to improve fibre digestion in the rumen

9)      Nano and Biotechnologies

  •    Nano-Enabled Membranes
  •    Production of hydrophobic Sand

10)  Laser land leveling

11)  Fungal Symbionts

12)  Smart Temperature sensor for Livestock