نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی
کنفرانس همکاری های فناوری مراجع صلاحیت دار ملی (NDEs) با حضور نمایندگان 11 کشور در کره جنوبی
برگزاری بیست و دومین اجلاس اعضای متعاهدین (COP22) کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در مراکش

شورای راهبری و مشورتی

تشکیل تیم راهبری و مشورتی

جهت ایجاد هسته مشورتی و راهبری در زمینه محیط زیست و فناوری های مورد نیاز، تیمی متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای ذیل تشکیل گردید . اولین موضوعی که با همکاری تیم راهبری و مشورتی تهیه و تدوین گردیده ،" تهیه و تدوین سند ملی بررسی نیازهای فناوری محیط زیست کشور " است .