نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر

شورای راهبری و مشورتی

تشکیل تیم راهبری و مشورتی

جهت ایجاد هسته مشورتی و راهبری در زمینه محیط زیست و فناوری های مورد نیاز، تیمی متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ذیل تشکیل گردید . اولین موضوعی که با همکاری تیم راهبری و مشورتی تهیه و تدوین گردیده ،" تهیه و تدوین سند ملی بررسی نیازهای فناوری محیط زیست کشور " است .