نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

شورای راهبری و مشورتی

تشکیل تیم راهبری و مشورتی

جهت ایجاد هسته مشورتی و راهبری در زمینه محیط زیست و فناوری های مورد نیاز، تیمی متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ذیل تشکیل گردید . اولین موضوعی که با همکاری تیم راهبری و مشورتی تهیه و تدوین گردیده ،" تهیه و تدوین سند ملی بررسی نیازهای فناوری محیط زیست کشور " است .