نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی
کنفرانس همکاری های فناوری مراجع صلاحیت دار ملی (NDEs) با حضور نمایندگان 11 کشور در کره جنوبی
برگزاری بیست و دومین اجلاس اعضای متعاهدین (COP22) کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در مراکش

عملکردهای اصلی CTC

عملکردهای اصلی

  •          مدیریت درخواست های ارسالی از سوی NDE کشورهای در حال توسعه و ارائه پاسخ آنها
  •          ترویج همکاری و دسترسی به اطلاعات و دانش برای تسریع در انتقال فناوری آب و هوا
  •          تقویت شبکه­ها، همکاری­ها و ظرفیت سازی برای انتقال فناوری آب و هوا