نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر

نحوه فعالیت CTC

نحوه فعالیت:

  •          کشور محور بودن: CTCN به عنوان بازوی عملیاتی مکانیزم فناوری کنوانسیون تغییرات آب و هوای ملل متحد، کمک ها فنی به کشورهای در حال توسعه با توجه به درخواست شان در حمایت­ های انتقال فناوری­ های آب و هوا ارائه می کند.
  •          پاسخگویی: CTCN کمک های فنی را به سرعت و از طریق اعضای کنسرسیوم و شبکه فناوری اقلیم ارائه می کند.
  •          ظرفیت سازی: CTCN با ذینفعان ملی برای ایجاد و یا تقویت ظرفیت­ های درون زا همکاری می کند.
  •          مشارکت: CTCN با ذینفعان در طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با فناوری های اقلیم با هدف تسهیل همکارهای جنوب – جنوب و شمال – جنوب و مشارکت و همکاری سه جانبه فعالیت می کند.
  •          تسریع کننده: CTCN بر اساس اقدامات قبلی انجام شده در کشورها و ارتباطات ایجاد شده آنها با دیگر طرح­ ها، به عنوان بستر ساز و عوامل تسریع کننده و تکمیل کننده انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه فعالیت می کند.