نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی
کنفرانس همکاری های فناوری مراجع صلاحیت دار ملی (NDEs) با حضور نمایندگان 11 کشور در کره جنوبی
برگزاری بیست و دومین اجلاس اعضای متعاهدین (COP22) کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در مراکش

نحوه فعالیت CTC

نحوه فعالیت:

  •          کشور محور بودن: CTCN به عنوان بازوی عملیاتی مکانیزم فناوری کنوانسیون تغییرات آب و هوای ملل متحد، کمک ها فنی به کشورهای در حال توسعه با توجه به درخواست شان در حمایت­های انتقال فناوری­های آب و هوا ارائه می کند.
  •          پاسخگویی: CTCN کمک های فنی را به سرعت و از طریق اعضای کنسرسیوم و شبکه فناوری اقلیم ارائه می کند.
  •          ظرفیت سازی: CTCN با ذینفعان ملی برای ایجاد و یا تقویت ظرفیت­های درون زا همکاری می کند.
  •          مشارکت: CTCN با ذینفعان در طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با فناوری های اقلیم با هدف تسهیل همکارهای جنوب – جنوب و شمال – جنوب و مشارکت و همکاری سه جانبه فعالیت می کند.
  •          تسریع کننده: CTCN بر اساس اقدامات قبلی انجام شده در کشورها و ارتباطات ایجاد شده آنها با دیگر طرح­ها، به عنوان بستر ساز و عوامل تسریع کننده و تکمیل کننده انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه فعالیت می کند.