نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

وظایف CTC

وظایف

مرکز فناوری اقلیم و شبکه (CTCN) ترویج شتاب، متنوع و کوچک کردن انتقال فن آوری های سازگار با محیط زیست برای کاهش تغییرات آب و هوایی و سازگاری، در کشورهای در حال توسعه، در راستای اولویت های توسعه پایدار است. همانطور که توسط هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) تعریف تکنولوژی آب و هوا پوشش دادن به هر قطعه ای از تجهیزات، تکنیک، دانش و یا مهارت های عملی برای انجام یک فعالیت خاص است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به صورت تغییر آب و هوا.