نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر

TNA

کار تهیه و تدوین سند ملی ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم با همکاری همه وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط در چارچوب شورای راهبری و مشورتی، توسط تیم علمی و اجرایی از انجمن متخصصان محیط زیست ایران در سال 1395 شروع و در سال 1396 به پایان رسید.

در این مدت 5 بار گزارش پیشرفت و اتمام کار در فواصل زمانی مختلف به کارگروه ویژه مذاکراتی ارائه گردید.