نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

TNA

کار تهیه و تدوین سند ملی ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم با همکاری همه وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط در چارچوب شورای راهبری و مشورتی، توسط تیم علمی و اجرایی از انجمن متخصصان محیط زیست ایران در سال 1395 شروع و در سال 1396 به پایان رسید.

در این مدت 5 بار گزارش پیشرفت و اتمام کار در فواصل زمانی مختلف به کارگروه ویژه مذاکراتی ارائه گردید.