نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

ارائه گزارش نهایی تیم مجری TNA در شورای راهبری و مشورتی

روز دوشنبه 7 دیماه سال 94 ، تیم مجری گزارش نهایی سند ملی " ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم "  را در شورای راهبری و مشورتی ارائه نمود. در این جلسه حاضرین نقطه نظرات خود را دراین خصوص بیان نمودند و مقرر شد این گزارش طی نامه رسمی از سوی دبیرخانه نهاد ملی تعیین شده "NDE" برای اعلام نظر نهادها و وزارتخانه های عضور شورای راهبری و مشورتی ارسال گردد.