نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر

ارائه گزارش نهایی تیم مجری TNA در شورای راهبری و مشورتی

روز دوشنبه 7 دیماه سال 94 ، تیم مجری گزارش نهایی سند ملی " ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم "  را در شورای راهبری و مشورتی ارائه نمود. در این جلسه حاضرین نقطه نظرات خود را دراین خصوص بیان نمودند و مقرر شد این گزارش طی نامه رسمی از سوی دبیرخانه نهاد ملی تعیین شده "NDE" برای اعلام نظر نهادها و وزارتخانه های عضور شورای راهبری و مشورتی ارسال گردد.