نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

اعلام پایان تدوین سند ملی "ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم"

در تاریخ 3 شهریورماه سال 95 ، دبیرخانه نهاد ملی تعیین شده "NDE" پایان کار تدوین سند ملی "ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم" را اعلام نمود.