نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی
کنفرانس همکاری های فناوری مراجع صلاحیت دار ملی (NDEs) با حضور نمایندگان 11 کشور در کره جنوبی
برگزاری بیست و دومین اجلاس اعضای متعاهدین (COP22) کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در مراکش

اعلام پایان تدوین سند ملی "ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم"

در تاریخ 3 شهریورماه سال 95 ، دبیرخانه نهاد ملی تعیین شده "NDE" پایان کار تدوین سند ملی "ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم" را اعلام نمود.