نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی
کنفرانس همکاری های فناوری مراجع صلاحیت دار ملی (NDEs) با حضور نمایندگان 11 کشور در کره جنوبی
برگزاری بیست و دومین اجلاس اعضای متعاهدین (COP22) کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در مراکش

تصویب سند ملی ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور در کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی

در 25 تیرماه 95 سند ملی "ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم" در کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی سازمان محیط زیست ارائه و تصویب گردید. همچنین در این جلسه مقرر شد نیازهای فناوری بخش جنگل بصورت مستقل در گزارش درج گردد.